فروش تجهیز ازمایشگاهی و فروش سانتریفیوژها

فروش تجهیز ازمایشگاهی و فروش سانتریفیوژها

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و فروش سانتریفیوژ،فروش سانتریفیوژ

 

شرکت محقق ازما تجهیز در ضمینه فروش و تعمیر و سرویس تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی فعالیت دارد. تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی، تعمیر سانتریفیوژ ،تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر ترازو رطوبت سنج

افزودن یک دیدگاه