فروش تجهیزات ازمایشگاهی

وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، کنترل کیفی، تحقیقاتی و آنالیز، صنایع غذایی،

کشاورزی، گیاه شناسی، دامپزشکی، پتروشیمی و نفت، ژنتیک، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی،

داروسازی، میکروبیولوژی، علوم پایه، هیدرولوژی، عمران و مقاومت مصالح، الکترونیک، اپتیک و لیزر،

هوا فضا ، هواشناسی و ….
لازم به ما قادر هستیم کلیه تجهیزات ازمایشگاهی را بدون محدودیت مدل و مارک سازنده تامین نماید.

 

 

شماره تماس های شرکت

۸۸۹۶۷۱۵۳

۸۸۹۷۴۴۶۰

۸۸۹۷۴۴۹۰

۸۸۰۶۵۰۹۹